H. de Bakker Expertisebureau

 • Welkom op de website van H. (Herman) de Bakker expertisebureau, gespecialiseerd schade-expert of deskundige met een "groen tintje".

  Met deze website wil ik bezoekers informeren over de rol, activiteiten en opdrachtgevers van een schade-expert, en wat er wordt bedoeld met een "groen tintje". Bekijk op deze website wat een schade-expert doet, waarom ik steeds dat "groen tintje' benoem, op welk terrein ik inzetbaar ben en wie daar gebruik van maken,

  Boeken

  In het "Prijzenregister Boomkwekerijproducten" staan de prijzen van een groot assortiment heesters, klimplanten, coniferen, spillen en laanbomen. Deze ca. 100 pagina's tellende catalogus, boordevol met prijzen en kwaliteitsomschrijvingen, wordt jaarlijks geactualiseerd. Het nieuwe Prijzenregister 2024 is uit!!! Klik op spotlight onder aan deze pagina voor informatie en verkrijgbaarheid.

  Mijn tweede boek "Leidraad bij Boomschade" beschrijft de methode voor het kunnen taxeren van bomen en het vaststellen van schade aan bomen. DIt boek wordt waarschijnlijk in de loop van het derde kwartaal van 2024 gepubliceerd. Houd deze website daarvoor in de gaten!


  Als agrarisch schade-expert richt ik mij op alles wat met boomkwekerij te maken heeft. Ik ben gespecialiseerd in schade aan de meerjarige teelten van boomkwekerijen, maar door mijn jarenlange ervaring ook buiten die specifieke boomkwekerijsector, zoals appel- of perenboomgaarden, fruitboomgaarden, de aspergeteelt, snijheester- en snijbloementeelten en nog veel meer. Ook kerstbomen vallen binnen mijn vakgebied. Eigenlijk ben ik in alle teelten goed thuis waarin kwekers meerdere jaren kweken voordat het product wordt verkocht.

  Daarnaast vormen bomen en planten in de openbare ruimte, zoals in parken, langs wegen, in recreatieterreinenin het landschap, in natuurgebieden en bossen een steeds belangrijker onderdeel van mijn werzaamheden als schade-expert dan wel deskundige.

  Al deze kennisterreinen vallen in het buitengroen, vandaar dat mijn bureau een 'groen tintje' als subtitel heeft!


  Wat is een schade-expert?

  Een schade-expert is een deskundige die zich bezighoudt met het onderzoeken en beoordelen van schadegevallen. Een schade-expert speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de oorzaak, schuldvraag, het causaal verband en de financiële gevolgen van schade. Een schade-expert werkt vaak in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, advocatenkantoren of andere belanghebbenden zoals bedrijven en particulieren maar evenzogoed voor collega expertisebureau's.

  De taken van een schade-expert omvatten onder andere:

  • Inspectie en analyse. De schade-expert bezoekt de locatie van het schadegeval, onderzoekt de situatie en verzamelt relevante informatie.
  • Schadebegroting. Op basis van de bevindingen begroot de schade-expert de herstelkosten van de schade. Dit omvat materiële schade, in mijn geval is dit dus in boomkwekerijen en andere meerjarige teelten maar ook aan bomen en struiken in de openbare ruimte en particuliere tuinen. Ook bij immateriële schade, zoals gederfde winst en waardeverlies wordt schade berekend als dat aan de orde is.
  • Rapportage. De schade-expert stelt gedetailleerde (feiten-)rapporten op waarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd in een "Rapport van Expertise".
  • Onderhandelingen. De schade-expert kan betrokken worden bij onderhandelingen tussen partijen om daarmee tot een eerlijke schadevergoeding te komen.
  • Juridische procedures. Regelmatig wordt door de schade-expert onderzoek gedaan en daarover gerapporteerd in rechtszaken. Dit kan ook bij een bindend advies- of arbitrageprocedure.

  Kortom, een schade-expert is een professionele beoordelaar die helpt bij het afhandelen van schadeclaims en het waarborgen van een rechtvaardige schadevergoeding voor betrokken partijen. Ik reken mijzelf tot dergelijke schade-experts.


  Wat is mijn "groene tintje"?

  Dat heeft niets te maken met iets biologisch, natuurlijks, milieuvriendelijks of welke duurzame term dan ook. Bij mij gaat het over bomen, struiken, coniferen, eigenlijk alles wat buiten groeit en bloeit. Je vindt het allemaal in de openbare ruimte en de eigen tuin. Hoewel niet alle bomen groen blad hebben, noem ik het wel zo. Dat is het "groene tintje" aan mijn beroep als schade-expert. Dat kan niet elke expert zeggen. Buiten het hier beschreven gebied ben ik geen (schade-)expert of deskundige, of het moet over voetbal, politiek of iets dergelijks gaan, dan weer wel natuurlijk.

  Echter komen alle bovenstaande producten voort uit boomkwekerijen. Dat is het onderdeel van de agrarische sector waar alle buitenplanten en bomen worden opgekweekt. Eigenlijk de kraamkamer van alle buitenplanten dus. Andere veel grotere sectoren binnen die agrarsiche sector zijn veeteelt, akkerbouw en glastuinbouw. Producten welke uit de boomkwekerij komen zijn, als ze eenmaal buiten staan, bedoeld om jarenlang van te genieten. Behalve Geraniums natuurlijk, want die gaan niet langer dan één jaar mee. Zo zijn er wel meer gewassen. Wist u dat een boomkweker al gauw 10 jaar zal moeten kweken voordat hij u een laanboom kan verkopen? Maar als u die boom eenmaal heeft, dan kan dezevoor u soms wel 100 jaar of langer meegaan (als u zo oud wordt).

  Door mijn jarenlange ervaring als schade-expert ben ik inmiddels goed thuis in alle meerjarige teelten. Denk hierbij aan appel- en perenboomgaarden of alle andere soorten fruit welke aan bomen groeien tot en met aardbeien aan toe. Asperges, rabarber, snijheesters, wijngaarden en de bloemen van vaste planten. Pioenrozen en Eryngium (sierdistel) bijvoorbeeld vallen ook onder mijn "groene tintje". Ik ben hiermee vast niet volledig, maar neem bij vragen gerust contact met mij op via de contactpagina.


  Op welk terrein ben ik actief?

  Als het maar over bomen gaat dan kan ik, als schade-expert of deskundige, een rol vervullen bij de volgende situaties:

  Schade bij aansprakelijkheid

  Indien u iemand verantwoordelijk wilt houden voor uw schade dan dient u naast het formeel aansrpakelijk stellen onderzoek te doen op enkele onderdelen voordat u gemotiveerd weet of die iemand ook daadwerkelijk verantwoordelijk kan worden gehouden, hierin zijn verschillende onderwerpen welke onderzocht en kenbaar gemaakt dienen te worden. Hieronder treft u de belangrijkste.

  • Toedracht onderzoek, door welke oorzaak is de schade ontstaan?

  • Schuldvraagonderzoek, wie heeft schuld aan de schade

  • Vaststellen causaal verband, is de schade een rechtstreeks en onmiddelijk gevolg van de oorzaak?

  • Schadevaststelling, het vaststellen van de hoogte van de schade, rekening houdend met voorgaande criteria. Is de schade nul euro dan is er geen sprake van aansprakelijkheid. Ook dienen alle criteria bevestigend beantwoord te worden wil er sprake kunnen zijn van aansprakelijkheid.

  Uitbrengen deskundigenberichten in opdracht van rechtbanken

  Rechters willen zich regelmatig voor laten lichten door een vak- of sectordeskundige als onderdeel van de te behandelen juridische procedure.

  • Na vonnis van de rechter optreden als rechtbankdeskundige.

  • Deelnemen aan door rechter benoemde deskundigecommissies.

  Optreden als partijdeskundige bij een juridische procedure

  Partijen doen regelmatig een beroep op een deskundige of schade-expert ter voorbereiding van een juridische procedure.

  • Opstellen van partijdeskundigenrapport in opdracht van een procespartij.

  • Onderzoek doen naar teelttechnische aspectenvoor een procespartij.

  • Beoordelen deskundigenrapporten van de door de rechtbak aangestelde deskundigen of van andere partijdeskundigen/schade-experts.

  Schade als gevolg van weergerelateerde schade

  Hierbij gaat het om verzekerbare schade, bijvoorbeeld schade als gevolg van hagel.

  • Taxeren van hagelschade in opdracht van Interpolis/Hagelunie.

  • Optreden als contra-expert bij verzekerbare schades.

  Schade als gevolg van overheden of nutsbedrijven

  Hierbij gaat het om schade als gevolg van de aanleg of onderhoud van nutsvoorzieningen maar ook bij onderhoud van de openbare ruimte.

  • Schade als gevolg van vestiging erfdienstbaarheid.

  • Schade bij kabel- en leidingaanleg of onderhoud.

  • Schade bij dijkverzwaring en wegaanleg.

  Schadeloosstelling bij onteigening

  Onteigeningen zijn vaak complexe procedures welke de nodige tijd in beslag nemen. Hierbij is teeltplanschade, bij meerjarige teelten, vaak een belangrijk ondeerdeel van de totale onteigeningssom.

  • Opstellen begroting teeltplanschade bij onteigening in opdracht van een partij of rechter.

  • Adviseren/deelnemen in een, door de rechter benoemde deskundigencommissie.

  Uitbrengen bindend advies/arbitrage

  Een bindend advies of arbitrageprocedure is een snelle en relatief goedkope wijze om een geschil te beslechten.

  • Optreden als bindend adviseur bij geschillen.

  • Optreden als arbiter bij geschillen.

  Taxaties van plantopstanden in de boomkwekerij

  • Bij wijziging rechtsvorm bedrijf

  • Bij echtscheding

  • Bij failissement

  • Bij kwaliteitsbeoordelingen, bijvoorbeeld bij leveringsgeschillen

  • Bij vaststelling van de waarde plantopstanden voor successie (erfrecht)

  Opstellen bedrijfsplannen voor vergunningaanvraag bij gemeenten

  Bij een aanvraag voor een bouwvergunning is vaak een bedrijfsplan noodzakelijk. Hiermee krijgt de gemeente inzicht in de volwaardigheid van het bedrijf en de noodzaak voor de vergunningaanvraag.

  • Opstellen bedrijfsplan voor aanvraag bouwvergunning voor bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen.

  Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en ongelukken (WTS)

  De laatste weergerelateerde ramp in Nederland vond in de juli 2021 plaats. Dat waren de overstromingen, als gevolg van hevige regenval, in Limburg. De daaruit volgende waterschade was toen dermate omvangrijk dat de zogehten WTS-regeling van toepassing werd verklaard. Als de WTS van toepassing is wordt de schade (lees: tegemoetkoming) altijd éénzijdig vastgesteld door de overheid.

  • Door het Ministerie geregistreerd Register-Expert voor het uitvoeren van schaderegistraties bij de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen) en als controleur op de uitvoering daarvan zoals bijvoorbeeld bij de waterschade Limburg (2021), Sneeuwschaderegeling Twenthe (2005) Dijkdoorbraak in Wilnis (2003), Vuurwerkramp Enschede 2000 en de Waterschaderegelingen 1998 in noord- en zuid Nederland waarbij ik allemaal betrokken ben geweest

  Voor wie werk ik?

  Met mijn beroep heb ik geheimhoudingsplicht ondermeer om kenbaar te maken voor wie ik werk. Ook de tegenwoordige privacyregelgeving geven beperkingen dat om op deze site te noemen of ik voor Jantje of Pietje, mischien voor allebei, werk heb gedaan en wat ik dan inhoudelijk voor ze gedaan heb.

  Ik kan wel zeggen dat ik voor iedereeen werk die mij belt of mailt. Ik ben immers ook maar een kleine zelfstandige die opdrachten nodig heeft om mijn bedrijfje draaiend te kunnen houden. Indien iemand contact met mij opneemt zal ik eerst overleggen of de vraag wel binnen mijn epertise valt. Bijvoorbeeld; ik ben geen autoschade-expert maar heb wel verstand van de boom die op die auto is gevallen of waar die auto tegen aan is gereden. De vraag moet dus iets met bomen en planten hebben of iets in het verlengde daarvan. Als dat zo is kan ik waarschijnlijk wel iets betekenen. Ook zal ik nagaan of ik in het verleden voor de betrokken wederpartij opdrachten heb uitgevoerd. Als dat zo is kan ik de opdracht niet aannemen, want dan is mijn onafhankelijke positie onvoldoende geborgd.

  Overal zijn uitzonderingen op, zo ook hier. Want ik werk zowel in opdracht van verzekeraars zoals dat wordt genoemd. Maar ook in opdracht van bedrijven om schade te claimen bij diezelfde verzekeraars. Als onafhankelijk deskundige kan ik dat doen. Dit gaat uiteraard niet op voor één en dezelfde schade. Daarbij is het principe van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" van toepassing. Halverwege een schadebehandeling overstappen naar de wederpartij is eveneens niet aan de orde.

  Voor wie werk ik?

  • (Boom-)kwekers, voor alle soorten teeltplanschade op boomkwekerijen en overige meerjarige teelten.
  • Particulieren, voor schade aan bomen en beplanting in de openbare ruimte en in paticuliere tuinen.
  • Verzekeraars, veelal bij aansprakelijkheidsschade of een weer gerelateerde schade (bijvoorbeeld hagel) om een claim te beoordelen.
  • Rechtsbijstand, onderzoek naar schuldvraag, causaal verband en hoogte van de schade voor verzekerden ter ondebouwing van hun claim of verstrekken van contra-expertise over een rapport van wederpartij.
  • Nutsbedrijven, bij aanleg en onderhoud van kabels en leidingen.
  • Expertisebureau's, voor geassumeerde bijstand bij een expertise waar een expert met een "groen tintje" nodig is.
  • Overheden, bij schade in de openbaar ruimte, bij wegaanleg, bij dijkverzwaring en de WTS.
  • Deskundigen, het bijstaan van deskundigen voor teeltplanschade bij onteigenings- of rechtbankprocedures.
  • Accountants, bij wijziging rechtsvorm, echtscheiding, balanswaarderingen, erfrecht en financiering.
  • Advocaten, voor technische ondersteuning en advisering van advocaten over kwesties van hun cliënten, uiteraard binnen mijn vaktechnische expertise.
  • Rechters, na het benoemen door de rechter het optreden als gerechtelijk deskundige bij juridische procedures.

  - file://TA8WTYpSGJjiVtMY

  Prijzenregister heesters, coniferen, klimplanten, spillen en laanbomen

  In de eerste week van mei 2024 is alweer, voor de achttiende keer. het Prijzenregister van Boomkwekerijproducten uitgebracht. Als dat mij gevraagd was bij de eerste uitgave in 2006 had ik nooit verwacht dat ik het zo lang vol zou houden. Met een flinke groep trouwe abonnees over zoveel jaren heeft het Prijzenregister zijn bestaansrecht bewezen!

  Het nieuwe Prijzenregister 2024 is nu bestelbaar!!

  - file://FTsh9fBFAH9ezC9N

  LEIDRAAD bij boomschade

  Ik ben momenteel bezig een boek te schrijven over schade aan bomen. Dit boek wordt dan een leidraad op welke wijze schade aan bomen geregistreerd dient te worden. Eigenlijk een soort handleiding dus. Maar wel een handleiding waarmee het niet noodzakelijk is dat een deskundige of gecertificeerd iemand moet zijn om er mee te kunnen werken. Ben je werkzaam in het groen? Dan kun je al snel met deze leidraad overweg.